NO EN

Visjon og verdier

Visjonen sier hvor vi ønsker å være og hvilket langsiktig mål vi har for vår virksomhet

Visjon og verdier

Vår visjon

For en fornybar og fullelektrisk fremtid

Visjonen “for en fornybar og fullelektrisk fremtid” er ambisiøs og gir retning for konsernets strategiske arbeide, og tydeliggjør at alle ansatte i Hafslund E-CO jobber mot ett felles mål. Målet er også høyaktuelt for langt flere i en tid der klimautfordringene skal løses, og det skjer et skifte til elektrisitet også for maskiner og tekniske innretninger. I dette skiftet tar Hafslund E-CO en rolle som en pådriver for et bedre klima, og bidrar også gjennom sine elektrifiseringssatsinger innen Ny Energi til å tilrettelegge for at flere kan ta i bruk elektriske løsninger der de tidligere har benyttet seg av fossile energikilder.

Kjerneverdier

 • Åpen
 • Ansvarlig
 • Nyskapende

Hafslund E-COs kjerneverdier har stått fast siden selskapet formelt ble opprettet etter samlingen av Hafslund og E-CO Energi i 2018. Verdiene “åpen”, “ansvarlig” og “nyskapende” beskriver hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Kjerneverdiene skal representere konsernets kultur og skal være førende for hvordan vi agerer. Verdiene skal være noe man kjenner seg igjen i. Samtidig som de skal være noe å strekke seg etter.

Åpen betyr at vi

 • setter pris på forskjellighet og mangfold
 • ønsker endringer velkommen
 • spiller hverandre gode gjennom å dele erfaring og kunnskap

Ansvarlig betyr at vi

 • alltid forsøker å bli bedre
 • viser tillit og holder det vi lover
 • verdsetter kvalitet og ærlighet

Nyskapende betyr at vi

 • er nysgjerrig på nye arbeidsformer og verktøy
 • tør å utfordre
 • våger å feile

Hafslund E-COs samfunnsoppdrag

Skape langsiktige verdier gjennom fornybar energi, sikker kraftforsyning og utvikling av et smart og fullelektrifisert nullutslippssamfunn

Samfunnsoppdraget sier noe om Hafslund E-COs plass i samfunnet og hvilken rolle konsernet skal spille fremover. Det innebærer å ha et langsiktig perspektiv på investeringer og forvaltning av de verdiene konsernet eier innen vannkraft og strømforsyning. Det innebærer et utvetydig valg av fornybare løsninger fremfor fossile.

Videre betyr det en forpliktelse til å sikre høy tilgjengelighet og oppetid innen kraftproduksjon. Viktige samfunnsoppgaver og kritiske samfunnsfunksjoner er avhengige av et velfungerende system med pålitelig energiforsyning. Koronavirusutbruddet vinteren 2020 stiller ekstraordinære krav til vår beredskapsevne. Konsekvensene av en langvarig situasjon er vanskelige å forutsi, men som kraftprodusent iverksetter vi en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.