NO EN

Vårt samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

Et bærekraftig Hafslund E-CO

Fremtidens utslippsfrie samfunn bygger på to pilarer: fornybar energiproduksjon og utslippsfrie energibærere. Hafslund E-COs visjon, for en fornybar og fullelektrisk fremtid, bygger nettopp på disse to pilarene. Konsernets kjernevirksomhet er å produsere ren, fornybar energi og å levere smarte elektrifiseringsløsninger. Gjennom vår kjernevirksomhet spiller dermed Hafslund E-CO en viktig rolle på veien mot et bærekraftig samfunn, der bruken av fossile energikilder erstattes med utslippsfri, fornybar energi.

Hafslund E-CO er avhengig av et godt forhold til sine interessenter og arbeider derfor tett med næringsliv, kommuner og lokalsamfunn. Konsernets virksomhet er med på å trygge arbeidsplasser, sikre samfunnet tilførsel av ren energi og øke verdiskapingen. På den måten skaper Hafslund E-CO verdier lokalt, regionalt og nasjonalt, og bidrar samtidig til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt globalt.

Vesentlige områder for samfunnsansvar

Hafslund E-COs mål er at hele virksomheten skal være bærekraftig, og konsernet arbeider for at virksomhetens påvirkning på miljø og samfunn skal være så positiv som mulig.

Hafslund E-CO støtter FNs bærekraftsmål. De 17 bærekraftsmålene, som trådte i kraft i 2016, setter agendaen for en felles innsats mot en mer bærekraftig verden. Alle land, selskap og enkeltindivider oppfordres til innsats for å nå de 17 målene og utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Konsernet har utarbeidet en vesentlighetsanalyse innenfor samfunnsansvar. Analysen tar utgangspunkt i hva som anses som vesentlig for Hafslund E-CO og for konsernets interessenter. Analysen belyser både risiko og muligheter og har identifisert fire områder som er avgjørende for konsernets strategiske måloppnåelse.

De prioriterte områdene i vesentligsanalysen støtter opp under en rekke av FNs bærekraftsmål hvor henvisning til de konkrete målene er angitt i parentes.