NO EN

Vårt samfunnsansvar

Miljøpåvirkning

Som kraftprodusent påvirker Hafslund E-CO miljøet hovedsakelig innenfor tre områder; klimaendringer, elektrifisering og ytre miljø. Med sin fornybare energiproduksjon er konsernet en viktig bidragsyter til miljømessig måloppnåelse gjennom å motvirke uønskede klimaendringer og fremme elektrifiseringen av samfunnet. Konsernets aktiviteter påvirker imidlertid det ytre miljø både visuelt og som følge av endringer i vannføring og vanntemperatur i regulerte elver og vassdrag. Konsernet har som mål å gjøre inngrepene i naturen så skånsomt som mulig.

Klimaendringer

Verden står i dag overfor større klimautfordringer enn noen gang tidligere. Gjennomsnittstemperaturen er stigende, og verden opplever flere ekstremværhendelser enn før. Den siste tids klimaendringer er i stor grad menneskeskapt, og skyldes blant annet utslipp av klimagasser fra forbrenning av fossilt materiale. I FNs bærekraftsmål nummer 13 heter det at man må «handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem». Et av de foreslåtte tiltakene er å satse langt mer på fornybar energi.

Å produsere fornybar energi er konsernets viktigste klimabidrag. Dersom konsernets utslippsfrie vannkraftproduksjon på 13,6 TWh i 2019 skulle erstattes av for eksempel gasskraft, ville det tilsvare et utslipp på ca. 5 millioner tonn CO2 – det samme som ca. 2,5 millioner biler slipper ut i løpet av ett år. De totale utslippene knyttet til konsernets løpende drift var 5 800 tonn CO2 i 2019.

En av fordelene ved vannkraft er at det kun i ubetydelig grad slippes ut klimagasser etter at kraftverket er bygget. Livsløpsanalyser (LCA) viser totale utslipp i et produkts livssyklus fra uttak av råmaterialer, produksjon, distribusjon, bruk, gjenbruk, vedlikehold, resirkulering – til endelig avvikling, inkludert all transport involvert. Livsløpsanalyser av ulike kraftproduksjonsteknikker viser at vannkraft har svært lave utslipp.

Østfoldforskning har beregnet utslipp fra en rekke norske vannkraftverk gjennom livsløpsanalyser og beregningene viser at utslippet fra et typisk norsk vannkraftverk er 2,39 g CO2 -ekvivalenter per kWh. For Hafslund E-COs samlede produksjon på 13,6 TWh tilsier analysen fra Østfoldforskning et utslipp for hele livssyklusen tilsvarende om lag 32 600 tonn CO2 eller omtrent det samme som 16 000 biler slipper ut i løpet av et år. Netto klimagevinst ved å elektrifisere energiforsyningen er dermed svært stor.

Konsernets CO2-utslipp relatert til løpende drift er i stor grad knyttet til ikke-planlagte utslipp av svovelheksafluorid (SF6). Gassen benyttes som isolasjons- og brytemedium i koblingsanlegg og er en kraftig drivhusgass. Utskillelsen av nettvirksomheten medfører at utslippene av SF6 er betydelig redusert i konsernet. I 2019 var konsernets SF6 - utslipp 11,6 kg, mot 45,4 kg i 2018. For 2019 tilsvarer dette de årlige utslippene fra om lag 100 biler.

I tillegg til å minimere utslipp fra operativ drift har Hafslund E-CO som mål å begrense klimagassutslippene fra administrasjon og transport. Konsernet søker derfor aktivt å benytte utslippsfrie biler i driften der det er mulig. Videomøter benyttes også i utstrakt grad for å begrense reisevirksomheten. Utslippene fra flyreiser, helikopterbruk, elektrisitetsforbruk samt drivstoff til biler og maskiner varierer fra år til år avhengig av aktivtetsnivået. Det er igangsatt et prosjekt for å ytterligere redusere klimagassutslippene ved utbygging, vedlikehold og drift av konsernets kraftanlegg. Prosjektet skal kartlegge alle typer av utslipp og foreslå konkrete tiltak som gir utslippskutt.

For å kunne bidra med enda mer utslippsfri kraft til erstatning for fossile energikilder i tiden som kommer arbeides det kontinuerlig med utbedringer og nye prosjekter. I 2019 ble ett vannkraftverk satt i drift (Vamma 12). Tre kraftverk er under bygging (Nedre Otta, Mork og Tolga). Videre er konsernet medeier i en mellomlandsforbindelse som for tiden er til konsesjonsbehandling (NorthConnect). Økt utvekslingskapasitet gjør det mulig å utveksle fornybar kraft på tvers av landegrensene, og på den måten redusere bruken av fossil energi.

Elektrifisering

Overgang fra fossilt til elektrisk forbruk er en forutsetning for omstillingen til et utslippsfritt, klimanøytralt samfunn. For Hafslund E-CO representerer denne elektrifiseringen av samfunnet en forretningsmessig mulighet. Særlig innen elektrifisering av transport spiller konsernet en viktig rolle. Hafslund E-CO, gjennom Ladeklar og eierskapet i Eidsiva Energi og Norges største nettselskap, legger til rette for utstrakt bruk av elektriske kjøretøy i nettområdet, helt fra overliggende nett og ut til sluttkunde. Konsernet har tett dialog med, og hjelper ulike aktører innen offentlig transport, samt private kunder, borettslag og bedrifter med tilrettelegging og elektriske løsninger. For eksempel tar forretningskonseptet Ladeklar investeringen med ladeinfrastruktur for borettslag og senker således terskelen for elektrifiseringsløsninger for beboerne. Et annet eksempel er en utredning om utslippsfrie havner for Oslo Havn.

Ytre miljø

I løpet av få tiår må energisystemet utelukkende være basert på fornybare og karbonnøytrale energikilder. Hafslund E-CO har en viktig rolle som produsent og distributør av fornybar energi, og arbeider kontinuerlig for at dette kan skje på en måte som er til minst mulig belastning for miljøet. Konsernet skal også holde miljøpåvirkningen fra egen aktivitet på et lavt nivå. Bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg påvirker naturmiljøet. Virkningene er i hovedsak lokale og knyttet til fysiske inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur.

Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i vannkraftvirksomheten er Hafslund E-CO opptatt av at miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig, og med bruk av kunnskapsbaserte teknikker som representerer beste praksis. Anleggene skal også driftes slik at konsernet ikke har noen miljøavvik. I konsernets konsesjoner er det krav til minste og høyeste regulerte vannstand, og krav til minstevannføringer i absolutte størrelser som skal oppfylles til enhver tid.

Samlet for Hafslund E-CO ble det registrert ett brudd på konsesjonsbestemmelsene i løpet av 2019. Avviket var knyttet til minstevannføringen i Hallingdalselva fra Strandefjordsdammen. Vannføringen var i en periode 1,8 m3/s, som er under minstevannføringskravet på 2,5 m3/s. Avviket ble rapportert til NVE, som ikke forfølger saken videre. I tillegg har det vært tre uønskede hendelser, der tiltak er iverksatt og hendelsene er lukket.

Konsernet gjennomfører forbedrende miljø- og landskapstiltak der det er definerte behov, og har som mål å bruke slike tiltak for å redusere påvirkningen anlegg og produksjon har på det ytre miljø. I tråd med offentlige pålegg settes det ut ørret i en rekke fjellvann, et tiltak som skaper gode fiskevann til glede for lokalbefolkning og tilreisende. I 2019 åpnet Hallingfisk, et av Europas mest moderne og tekniske fiskekultiveringsanlegg i Kleivi i Hallingdal. Anlegget skal produsere settefisk til regulerte vann i Hallingdal. Konsernet deltar også i flere forskningsprosjekter for å se om tiltakene virker, og undersøker løpende om man kan bedre forholdene for fisk ved andre tiltak, som for eksempel å endre kjøremønsteret for anleggene.

I elver hvor det ikke er pålagt minstevannføring, men der det er potensial for god miljønytte av vannslipp, har vannkraftvirksomheten innført frivillig minstevannføring. Frivillig minstevannføring reduserer kraftproduksjonen, men dette er et verditap konsernet ønsker å ta når miljønytten er god. Verditapet fra frivillig vannslipp i Aurland og Hallingdal var om lag 4,9 mill. kroner i 2019.

Regulering av vassdrag har også positive miljøeffekter utover produksjon av ren energi. I flomperioder har konsernet ved flere anledninger kunnet bidra til å redusere vannmengden i elver og vassdrag og derved avverget flom og skader på miljø og eiendom.

Ved flere damombygginger har produksjonsvirksomheten hatt behov for stein til plastring av dammene. Hafslund E-CO var først ute med å omgjøre steinbrudd til et tjern eller en utvidelse av et tjern. Denne metoden er brukt med stort hell i flere prosjekter og inngår nå i NVEs veileder for damrehabiliteringer. I 2019 ble et nytt steinbrudd (bruddtjern) etablert ved Strandevatn i forbindelse med rehabilitering av Dam Strandevatn.

Hafslund E-COs påvirkning på det ytre miljø fra øvrige aktiviteter stammer i hovedsak fra drift av egen bygningsmasse, egen transport, samt innkjøpte tjenester, herunder transporttjenester og entreprenørvirksomhet. Hafslund E-CO arbeider kontinuerlig for å minimere de negative effektene av disse aktivitetene.

For ytterligere informasjon vises det til Hafslund E-COs bærekraftsrapport.