NO EN

Vårt samfunnsansvar

Etisk forretningsadferd og kompetanse i fokus

Konsernets etiske retningslinjer er styrende for arbeidet innen etikk og antikorrupsjon. Alle ansatte skal opptre med respekt og integritet overfor kolleger, forretningsforbindelser, kunder og andre som vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid.

Konsernet har som mål å være en attraktiv arbeidsplass og ønsker å ha et arbeidsmiljø basert på lojalitet og tillit og en bedriftskultur som tiltrekker seg, og videreutvikler kompetente og motiverte medarbeidere.

Trivsel og godt arbeidsmiljø er helt sentralt dersom konsernet skal beholde kompetente medarbeidere. Større medarbeiderundersøkelser gjennomføres derfor regelmessig, normalt hvert annet år, for å få innsikt i hvordan de ansatte oppfatter jobben og kulturen i konsernet.

Med hensyn til etisk adferd pålegger konsernets etiske retningslinjer Hafslund E-COs ansatte og styremedlemmer å unngå situasjoner der det kan oppstå konflikt mellom personlige og/eller økonomiske interesser og konsernets interesser. For å tilrettelegge for rapportering av bekymringsfulle hendelser, har Hafslund E-CO en egen varslingskanal.

Hafslund E-CO skal videre være en sikker arbeidsplass, og ikke forårsake ulykker, skader eller tap. Konsernet har en nullvisjon for skader og et mål på under 3,5 prosent sykefravær. For konsernet totalt sett ble det registrert fire fraværsskader og fem skader uten fravær hos egne ansatte og leverandører som jobbet på konsernets anlegg i 2019.

Dette tilsvarer en skadefrekvens på 3,6 fraværsskader per million arbeidstimer (H1-verdi) og en total skadefrekvens (antall skader med og uten fravær per million arbeidstimer H2-verdi) på 8,1. Sykefraværet i Hafslund E-CO var 2,3 prosent i 2019. For å redusere samlet sykefravær er det gjennomført en rekke tiltak, blant annet kurs i sykefraværsoppfølging for ledere, samt målrettede tiltak på individnivå.