NO EN

Vårt samfunnsansvar

Ansvarlig leverandørkjede og lokal verdiskaping

Hafslund E-CO er opptatt av å holde en høy etisk standard i all forretningsdrift. Dette synliggjøres i virksomheten blant annet gjennom en av konsernets kjerneverdier: ansvarlighet. Ved å vise respekt og ansvarlighet, er målet å bygge et godt omdømme, både internt og i samfunnet for øvrig. Et godt omdømme er avgjørende for å få til godt samarbeid, som i neste omgang bidrar til å skape økt verdi i lokalsamfunnene konsernet opererer i.

Hafslund E-CO har implementert Oslomodellen, som er en fellesbetegnelse på en rekke seriøsitetsbestemmelser som tas inn i kontraktsvilkår for kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg.

Konsernet stiller tydelige krav til sine leverandører innenfor alle vare og tjenesteområder. Alle leverandører og deres underleverandører skal utøve sin virksomhet i tråd med nasjonale og internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer (knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, helse, miljø og sikkerhet). Konsernets virksomheter gjennomfører anskaffelser i tråd med god forretningsskikk.

Hafslund E-CO har etablert egne etiske retningslinjer for leverandører basert på internasjonale ILO- og FN-konvensjoner. Valg av leverandører og partnere er viktig i arbeidet for en bærekraftig bransje, og Hafslund E-CO ønsker å ta et større ansvar for miljø- og samfunnspåvirkningene i den verdikjeden som konsernet er en del av. Innsatsen som legges ned for å påvirke leverandører og partnere til lavere utslipp, bedre miljøhåndtering og gode sosiale forhold, videreføres.

Konsernets innkjøpsprinsipper fastsetter at:

  • Hafslund E-CO skal, så langt det er mulig, og sammen med leverandørene, finne frem til gode miljø- og klimaløsninger
  • Leverandøren skal påse at alt utstyr til bruk i vassdrag er tørt før bruk, eventuelt desinfisert, for å hindre spredning av organismer mellom vassdragene
  • Hafslund E-CO krever at leverandører skal være registrert i UNCE (tidligere Sellicha) for å kunne levere varer og tjenester til konsernet ved større arbeider, og kun leverandører med miljøstyringssystemer blir benyttet.

Hafslund E-CO innførte i 2018 seriøsitetskrav for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Kravene skal sikre anstendige arbeidsbetingelser for ansatte og innleide, begrense antall ledd i leverandørkjeden og sørge for tilvekst av lærlinger og fagutdannede. Kravene er godt mottatt i leverandørmarkedet og i 2019 er leverandørene fulgt opp med hensyn til etterlevelse av kravene.

Hafslund E-COs virksomhet genererer verdier i de lokalsamfunnene hvor konsernet opererer. Ansatte mottar lønn, kommuner og myndigheter mottar skatter og avgifter og lokale leverandører får oppdrag, mens eier mottar utbytte og renter på ansvarlig lån. Konsernet søker å benytte lokale tjenesteleverandører og partnere der dette er praktisk gjennomførbart. Kort vei fra leverandør til anlegg betyr besparelser for miljøet, samt trygging av lokale arbeidsplasser.

I 2019 bidro konsernet med 789 mill. kroner til om lag 70 vertskommuner. Dette bidraget kom i form av naturressurs- og eiendomsskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft. Totalt bidro konsernet med over 2,7 mrd. kroner i skatter og avgifter i 2019, mens utbetalt utbytte i 2019 til konsernets eier, Oslo kommune, var 1 284 mill. kroner. I tillegg mottar grunneiere vassdragserstatninger. I 2019 ble det totalt utbetalt om lag 40 millioner kroner til erstatninger til grunneiere.