NO EN

Øvrig samfunnsengasjement

Øvrig samfunnsengasjement

Konsernets virksomhet bidrar til samfunnet også på andre måter enn gjennom arbeidsplasser, skatter og avgifter, etterspørsel etter lokale varer og tjenester og sikker kraftforsyning.

Biprodukter av produksjon

Et biprodukt av vassdragsutbygging er overskuddsmasse i form av stein og pukk. Massen deponeres i såkalte «tipper» som kan benyttes til lokal samfunnsutvikling. Produksjonsvirksomheten arbeider for at overskuddsmateriale kan benyttes lokalt som del av veibygging, sementproduksjon eller andre samfunnsfremmende formål.

Barn og unge

Gjennom konsernets fond ønsker man å støtte barn og unges aktiviteter i deres lokalmiljø. Det gis økonomisk støtte til idrettslag, foreninger og unge idretts- og kulturtalenter i de lokalmiljøer selskapet er representert med store produksjonsanlegg, som i Aurland, Hallingdal og Østfold. Hafslund E-CO er samarbeidspartner for Energisenteret på Hunderfossen, et opplevelsessenter om vannkraft og annen fornybar energi.

I forbindelse med at Oslo var Europas miljøhovedstad arrangerte Hafslund E-CO i september 2019 en klimauke for skolebarn i Oslo. 30 klasser fra 7. trinn i Oslo fikk en spennende dag med kraftverksbesøk og innblikk i hvordan vi kan oppnå en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Innovasjon og profilering

Nyskapende er en av konsernets verdier. Nyskapende betyr blant annet evnen til kontinuerlig å forbedre og utfordre virksomheten. Mye av arbeidet handler om å ta i bruk nye verktøy og ny teknologi, men også nye måter å gjøre ting på som gjør drift, vedlikehold og utvikling av anleggene mer effektivt. Et eksempel på dette er samarbeidet med teknologiselskapet Cognite om digitalisering av kraftverkene. I 2019 ble det etablert en pilot på Nes kraftstasjon der man skal tilgjengeliggjøre sensordata og ta i bruk ny programvare for å optimalisere driftsog vedlikeholdsprosessene.

I Hafslund E-CO søker de ansatte morgendagens løsninger og samarbeidet med StartupLab er et ledd i arbeidet med å styrke innovasjonsaktiviteten i konsernet. Gjennom samarbeidet med StartupLab etableres piloter for gode løsninger. Dersom det er forretningsmessig interessant kan dette også ende med at Hafslund E-CO investerer i nye forretningskonsepter. Et eksempel på dette er Heimdall Power, som leverer digitaliseringsløsninger for nettinfrastruktur.

Hafslund E-CO deltar også, som en av et fåtall industrielle partnere, i Antler-programmet, som kobler grundermiljøer til etablerte industripartnere for å markedsvalidere idéer tidlig. Hafslund E-CO er en av 15 aktører i innovasjonsprosjektet Mobilitetsfloken. Prosjektet arbeider for å finne nye løsninger på utfordringene knyttet til urbanisering og transportbehov.

Klima og miljø

Hafslund E-CO samarbeider med miljøorganisasjonen Zero. Zero har et sterkt faglig apparat og er en god sparringspartner for konsernet innenfor energiproduksjon og elektrifisering. Samarbeidet med Zero har handlet om å få bistand til å etablere utslippsfrie anleggsplasser, samt samarbeid om bedre rammevilkår for fornybar energi.

Humanitært arbeid

Hafslund E-CO samarbeider med Norges Røde Kors. Den største andelen av støtten går til «Vann for livet»-prosjekter internasjonalt. Rent vann er kritisk både i den akutte fasen etter katastrofer, men også i det langsiktige humanitære arbeidet. Øvrig støtte til Røde Kors går til Hjelpekorpset, primært i de områder der selskapet har sin virksomhet.

Konsernet samarbeider også med Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Avtalen bidrar til å styrke kompetansen hos utrykningsetatene i Hallingdal. Norsk Luftambulanses helikopterbase på Ål muliggjør trygg, rask og effektiv ambulansetjeneste for hele regionen.

Kultur

Hafslund E-CO eier og forvalter Hafslund Hovedgård i Sarpsborg. Hafslund Hovedgård har fra 1400-tallet vært en herregård av internasjonalt format og fremstår i dag som et vakkert historisk bakteppe for kurs, konferanser, bryllup og andre spesielle arrangementer. Hovedgården brukes både internt og eksternt på ulike måter. Selve hovedhuset er åpent for omvisninger og enkelte arrangementer. Parken er alltid åpen for bruk.

På veien mot en fornybar og fullelektrisk fremtid

Miljø, bærekraft og samfunnsansvar er sentralt for Hafslund E-CO. Ved å arbeide kontinuerlig med prosjekter som bidrar til varig verdiskaping, blant annet ved å erstatte fossile energikilder med ren energi, spiller konsernet en viktig rolle i et bærekraftig samfunn på vei mot en fornybar og fullelektrisk fremtid.