NO EN

Krav til leverandører

Hafslund E-COs krav til leverandører/underleverandører

Krav til leverandører

Prekvalifiseringssystem

Hafslund E-CO AS har prinsipper for anskaffelser som skal sikre at de er kostnadseffektive, profesjonelle og til det beste for konsernet.

Hafslund E-CO AS benytter Achilles (UNCE) prekvalifikasjonsordning for utvelgelse av leverandører, slik at Leverandørene må være kvalifisert der for å få tildelt kontrakt.

For å bli prekvalifisert må man ta kontakt med:
Achilles UNCE

Postboks 1817
4801 Arendal
Tlf.:+47 370 63 530

Mer informasjon finnes på Achilles UNCEs nettsider.

Revisjoner og inspeksjoner

Hafslund E-CO AS har rett til å foreta revisjoner og inspeksjoner hos Leverandøren og underleverandører for å kontrollere at Leveransen skjer i samsvar med Kontrakten. Leverandøren skal være behjelpelig med å gjennomføre disse. Partene skal dekke sine egne kostnader forbundet med dette.

Ved avvik skal Leverandøren så snart som mulig og for egen regning gjøre nødvendige korreksjoner og legge til rette for ny revisjon og/eller inspeksjon.

Kjøperens rett til revisjon gjelder i inntil to år etter utløpet av Garantiperioden.

Arbeidsvilkår mv.

All arbeidskraft hos Leverandøren skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår og behandles slik at nasjonale regler i utførelseslandet, samt internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, barnearbeid, miljø mv., respekteres.

Leverandøren skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos Underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtale e.l. for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under Kontrakten.

Alle avtaler som Leverandøren inngår med Underleverandører skal inneholde tilsvarende forpliktelser. Dette gjelder så langt det er mulig også for andre Underleverandører enn de som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under Kontrakten.

Leverandøren skal på forespørsel fra Hafslund E-CO AS legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet i Leveransen.

Hafslund E-CO AS og Leverandøren kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig Tredjepart som Hafslund E-CO AS har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at den uavhengige Tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet til andre formål enn å sikre Leverandørens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også for Underleverandører som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under Kontrakten, og så langt det er praktisk mulig også for andre Underleverandører enn de som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under Kontrakten.

Leveransearbeid som utføres hos Hafslund E-CO AS skal utføres innen rammen av den arbeidstidsordning og det arbeidsreglement som gjelder på arbeidsstedet, samt følge de offentlige og stedlige bestemmelser når det gjelder sikkerhetsforskrifter, miljø- og vernetiltak. Det gjøres spesielt oppmerksom på de stedlige bestemmelser om inn- og utpassering samt kontroll. Disse kontrollbestemmelsene gjøres fullt ut gjeldende for alt av Leverandørens og Underleverandørers personell.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og forhold til ytre miljø

Leverandøren skal ha en HMS-standard (helse/miljø/sikkerhet) som minst er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og stedlige regler herunder følger krav om HMS-kort på aktuelle anlegg.

Partene plikter å:

  • underrette egne ansatte, Underleverandører og andre som deltar i Leveransen om hvilke HMS-regler som gjelder,
  • umiddelbart rapportere til hverandre alle uhell og uønskede hendelser i forbindelse med Kontrakten,
  • umiddelbart varsle hverandre dersom de kjenner til forhold som kan medføre skade på person, eiendom eller miljø

Ved vesentlige og/eller gjentatte brudd på HMS- og/eller SHA-bestemmelsene har Hafslund E-CO AS rett til å holde tilbake en forholdsmessig del av kontraktssummen inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden.

Hafslund E-CO AS skal varsle Leverandøren om forhold som er avdekket og sette en rimelig frist for å rette forholdene.

Dersom forholdene ikke rettes innen fristen, kan Hafslund E-CO AS heve Kontrakten.

Yrkesskadeforsikring (ved bygg/anlegg samt risikoutsatte arbeider)

Hafslund E-CO AS krever at alle leverandører har lovpålagt yrkesskadeforsikring av Leverandørens egne faste og midlertidige ansatte, som utfører kontraktsrelatert arbeid.

Bruk av fast ansatte

Hafslund E-CO AS ønsker at leverandører/underleverandører i størst mulig grad benytter fast ansatte under utførelsen av kontraktsarbeidet. Hafslund E-CO AS forventer at Leverandørene/underleverandører benytter fast ansatte i minst 80% stilling av kontraktsutførelsen.

Faglærte håndverkere (ved bygg/anlegg samt risikoutsatte arbeider)

Hafslund E-CO AS krever at minst 50% av de ansatte ved bygg- og anleggsarbeider eller på risikoutsatte områder skal være faglærte.

Bruk av lærlinger

Hafslund E-CO AS vil kreve minimum 10% lærlinger på kontrakter på områder med behov for lærlinger.

Underleverandører

Hafslund E-CO AS krevet at det kun benyttes fortrinnsvis ett ledd underleverandører.

Språk

Nøkkelpersoner i prosjekter skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk.